ระเบียบ, ข้อบังคับสมาคมฯ

ระเบียบการและข้อบังคับของ อัล-อิศลาหฺสมาคม

ข้อ 1
สมาคมนี้มีชื่อว่าอัล-อิศลาหฺสมาคม”  ใช้อักษรย่อว่า ออส.
ชื่อภาษาอังกฤษว่า  AL-ISLAH ASSOCIATION

ชื่อภาษาอาหรับว่า (…………………………………….)

ข้อ 2
สำนักงานและห้องสมุด  ตั้งอยู่บริเวณมัสยิดอันซอริซซุนนะห์
เลขที่ 60/1 ริมคลองบางกอกน้อย แขวงอรุณอัมรินทร์ เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700

วัตถุประสงค์

ข้อ 3
อัล-อิศลาหฺสมาคม มีวัตถุประสงค์โดยสังเขปดังต่อไปนี้ คือ
3.1 เผยแผ่ศาสนาอิสลาม ตามหลักกิตาบุลลอฮฺ  และซุนนะฮฺของท่านนบีมุฮัมมัด (ศอลฯ)
3.2 อบรมสมาชิก และพี่น้องมุสลิมในด้านศาสนกิจ สังคม และมารยาท  ตามแบบแผนอันถูกต้องของอิสลาม
3.3 ส่งเสริมความสามัคคีและการกีฬาอันไม่ขัดต่อบัญญัติอิสลาม
3.4 ป้องกันและรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งศาสนาอิสลาม
3.5 รับอัลซะกาตและจัดสรรค์  ตลอดจนการอุทิศอื่น ๆเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจของพี่น้องมุสลิมตามขอบเขตแห่งบัญญัติอิสลาม และเพื่อใช้จ่ายในกุศลสาธารณะ เช่น อุดหนุน
การศึกษาช่วยเด็กกำพร้า
 แม่หม้าย ฯลฯ  ตามระเบียบ การที่คณะกรรมการอำนวยการจะได้ตราขี้น
3.6 สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ  และเกื้อกูลสมาชิกที่ตกอยู่ในความทุกข์ยากตามสมควรแก่ฐานานุรูป และความจำเป็น

ประเภทสมาชิก

ข้อ 4
สมาชิก  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
4.1 สมาชิกสามัญ  ได้แก่  สมาชิกที่ยื่นใบสมัครและได้รับการพิจาณาให้เข้าเป็นสมาชิก โดยชำระค่าบำรุงให้สมาคม100 บาท ต่อปี  (กรณีเปลี่ยนแปลงสมาคมจะแจ้งให้ทราบ)
4.2 สมาชิกตลอดชีพ  ได้แก่สมาชิกที่ชำระค่าบำรุงให้แก่สมาคมครั้งเดียวไม่น้อยกว่า 1,500 บาท
4.3 สมาชิกกิติมศักดิ์  ได้แก่ผู้ที่กรรมการฯ  มีมติเชิญให้เป็นสมาชิกเพื่อให้เป็นเกียรติแก่สมาคม  โดยที่ผู้นั้นไม่เคยเป็นสมาชิกเลย  สมาชิกประเภทนี้ไม่ต้องเสียค่าบำรุง หรือค่า
ธรรมเนียมใดๆ  แต่ไม่มีสิทธิที่จะรับตำแหน่งกรรมการฯ เจ้าหน้าที่  ทั้งไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสมาชิก

คุณสมบัติสมาชิก

ข้อ 5
ผู้ที่จะได้รับเข้าเป้นสมาชิกได้  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
5.1 เป็นผู้เลื่อมใสในวัตุประสงค์ของสมาคมโดยบริสุทธิ์ใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบการต่างๆ ของสมาคมทุกประการ
5.2 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสมาคมหรือสโมสรใดๆ เพราะมีความเสียหาย
5.3 มีความประพฤติเรียบร้อย  ไม่เป็นที่รังเกียจของสังคม
5.4 ไม่เป็นผู้ที่ประพฤติตนเป็นปฏิปักษ์หรือให้ร้ายต่อสมาคม

การรับเข้าเป็นสมาชิก

ข้อ 6
ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวในข้อ 5 ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก ให้ยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคม ต่อนายทะเบียนหรือ คณะกรรมการของสมาคม พร้อมชำระค่าสมัคร 20 บาท และค่าบำรุงตามประเภทที่สมัคร เมื่อนายทะเบียนรับใบสมัครแล้ว ให้นายทะเบียนนำรายชื่อผู้สมัครเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการ พิจารณาในการประชุมประจำเดือน ในกรณีคณะอำนวยการพิจารณา ไม่อนุมัติ ให้เหรัญญิกคืนเงินค่าสมัครและค่าบำรุงคืนแก่ผู้ที่ไม่ได้รับ การอนุมัติ ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติจะได้รับสิทธิต่างๆ ในข้อ 7 ทันที

สิทธิของสมาชิก

ข้อ 7
สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิเท่าเทียมกันตามระเบียบข้อบังคับของสมาคม คือ
7.1 มีสิทธิในการประดับเข็มเครื่องหมายของสมาคมหรืออย่างอื่น (ถ้ามี)
7.2 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเป็นลายลัษณ์อักษรเพื่อความเจริญก้าวหน้า แห่งกิจการของสมาคม โดยผ่านเลขานุการสมาคม เพื่อนำเสนอ คณะกรรมการอำนวยการพิจารณา
7.3 มีสิทธิจะนำสุภาพชนเข้ามาในสมาคมได้ แต่สมาชิกผู้นำจะ ต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดขึ้นเพราะการกระทำ ของผู้นั้น
7.4 สมาชิกตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ อำนวยการ เพื่อให้มีการตรวจสอบเอกสารทางบัญชี หรือ ทรัพย์สินของสมาคม เมื่อมีเหตุผลสมควร
7.5 มีสิทธิจะใช้ห้องสมุดหรือยืมหนังสือตามระเบียบของห้อง สมุดได้ กรณีที่สมาคมดำเนินกิจกรรมในข้อนี้
7.6 สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิที่จะรับเอกสารของสมาคม เว้นแต่ สมาชิกที่ค้างชำระค่าบำรุงถึง 5 ปี สมาคมจะงดส่งเอกสาร ให้จนกว่าจะได้ชำระค่าบำรุงครบถ้วนแล้ว

การขาดจากสมาชิกภาพ

ข้อ 8
สมาชิกทุกประเภทจะสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
8.1 ตาย
8.2 ลาออก
8.3 ต้องคำพิพากษาของศาลให้จำคุก เว้นแต่ความผิดฐาน ลหุโทษหรือฐานประมาท หรือความผิดทางการเมือง
8.4 ค้างค่าบำรุงเป็นเวลาติดต่อกันถึง 5 ปี เมื่อได้รับการทวงถาม เป็นทางการจากสมาคมแล้ว 3 ครั้ง ก็ยังมิได้จัดการชำระให้ ก็ให้นายทะเบียนเสนอรายชื่อนั้นต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อพิจารณาต่อไป
8.5 ทำตนให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่สมาคมอย่างร้ายแรง เช่น ให้ร้ายป้ายสี สมาคมและคณะกรรมการอำนวยการ หรือประพฤติตนเป็นที่รังเกียจ แก่สมาชิกทั้งหลาย ความในข้อนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ อำนวยการว่าสมควรจะลบชื่อออกจากทะเบียน หรือภาคทัณฑ์ หรือลงโทษสถานอื่น ทั้งนี้คณะกรรมการอำนวยการต้องให้โอกาส สมาชิกผู้นั้นที่จะแสดงเหตุผลในการกระทำผิดก่อนการพิจารณาโทษ ยกเว้นมีหลักฐานความผิดที่ชัดแจ้ง ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการ สามารถพิจารณาและวินิจฉัยในการลบชื่อออกจากสมาชิกได้เลย
8.6 ขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งที่ระบุไว้ในข้อ 5 ทั้งนั้ให้เลขานุการ เสนอคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพิจารณาและวินิจฉัย

การลาออกจากสมาชิกภาพ

ข้อ 9
สมาชิกคนใดไม่ประสงค์จะเป็นสมาชิกต่อไปอีก  สามารถยื่นใบลาออกต่อเลขานุการสมาคม  เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการรับทราบ

การกลับเข้าเป็นสมาชิกใหม่

ข้อ 10
สมาชิกคนใดที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกของสมาคมไปแล้ว  เมื่อมีความประสงค์ที่จะกลับเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่  ให้ทำหนังสือแสดงความจำนงเข้าเป็นสมาชิกของ
อัล-อิศลาหสมาคมใหม่ตามระเบียบการรับสมาชิกของสมาคม  โดยให้เลขานุการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ  เพื่อพิจารณาเข้าเป็นสมาชิกใหม่

 

ตราประจำให้ใช้เป็นสัญลักษณ์นี้

ตราประทับเอกสารสำคัญให้ใช้ตราประทับดังนี้